Untitled Document

ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения

Член 1

(1) Сдружение „Асоциация Пелаго“ е сдружение с нестопанска цел, което се създава и организира дейността си като юридическо лице при условията и по реда Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
(2) Наименованието на сдружението е  “Асоциация Пелаго”.
(3) Седалището на сдружението е гр.София, а адресът на управление гр. София ПК 1517, жк „Сухата река“, бл. 116, вх.Б, ет.3, ап. 19.
(4) Сдружението няма клонове.

Член 2

Сдружението е независима доброволна организация заподобряване на благосъстоянието на децата и семействата. То осъществява дейността си самостоятелно и във взаимодействие с образователни и социални институции, държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с други организации, ведомства, юридически и физически лица. В работата си сдружението се ръководи от Конституцията и законите на Република България, от настоящия устав и  решенията на своите органи.

Член 3

Сдружението е организация за осъществяване на дейност в обществена полза по реда и при условията на ЗЮЛНЦ.

Член 4

(1) Сдружението  възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.
(2) Съществуването на сдружението не се ограничава предварително с определен срок.

Член 5

Сдружението се прекратява:

 • По решение на Общото събрание.

 • По решение на Окръжния съд по седалището си при наличие на основанията, посочени в ЗЮЛНЦ.

Член 6

След прекратяване на сдружението се извършва ликвидация по предвидения в ЗЮЛНЦ ред. При ликвидацията се уреждат задълженията на сдружението и се удовлетворяват неговите кредитори.

ГЛАВА ВТОРА

Цели и средства за тяхното постигане

Член 7

Сдружението се създава с цел подобряване на благосъстоянието на децата и семействата  като:

 • предлага промени в социалната политика на Република България по отношение на личностното развитие на децата, подпомагане на родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за възпитанието и благополучието на своите деца.

 • стимулира междуотраслов социален диалог между представителите на образователни, социални, здравни и други институции, ангажирани с психо-социалното развитие на децата;

 • създава условия за обмен на знания и опит между практикуващите специалисти  и  да съдейства за повишаване на тяхната квалификация;

 • работи за повишаване информираността на обществеността относно психичното здраве на децата и ролята на семейството при неговото развитие;

 • подобрява обществения образ на социалния сектор, неговата ефективност и способността му за отговор на бъдещите социални, обществени и други предизвикателства.

Член 8

Средствата за постигане целите на сдружението са следните:
(1) Създаване и развитие на съвременни и иновативни модели за психо-социална подкрепа за деца и семейства.
(2) Развиване ролята на социалния дизайн като инструмент за подобряване на предоставяните психо-социални услуги за деца и семейства.
(3) Провеждане на обучения, консултиране, интервизия и супервизия на професионалисти, полагащи грижи за деца във връзка с психо-социалното развитие на децата.
(4) Провеждане на обучения и консултиране относно психо-социалното развитие на детето на родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за него.
(5) Повишаване информираността на обществеността относно важността на психичното здраве на децата и ролята на семейството при неговото развитие
(6) Консултиране на организации в посока подобряване на цялостната среда (архитектура, психоклимат и т.н.) за работа с деца
(7) Издаване на методическа литература за психо-социална подкрепа на деца и семейства.
(8) Изграждане и развитие на партньорства, обмен на информация и участие в национални и международни мрежи за съвместна работа.
(9) Провежда медиация при договаряне или предоговаряне на отношения между децата и техните семейства.
(10) Изготвяне и реализация на програми и проекти, провеждане и организиране на курсове, обучения, семинари, срещи, събеседвания, проучвания, изследвания, анализи, социално-психологически тренинги, демонстрации, изложби, концерти, писмени, медийни, публични, рекламни, тематични и други прояви, непротиворечащи на обществения и законовия ред, които са способни да окажат необходимото въздействие за постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО.

Член 9

(1) Предмет на основната дейност на сдружението е оказване на психо-социална подкрепа на децата и семействата.
(2) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност.
(3) Допълнителната стопанска дейност ще има следния предмет: консултантски, информационни и други услуги; организиране на школи и курсове за обучение и квалификация; издателска дейност; развитие на социално предприемачество, както и друга незабранена от закона дейност, свързана с предмета на основната дейност и необходима за постигане на определените в устава цели.
(4) Извършването на стопанската дейност по предходната алинея се подчинява на реда и условията, определени със законите и другите нормативни актове, които я регулират.
(5) Сдружението не формира и не разпределя печалба.

ГЛАВА ТРЕТА

Членство, права и задължения

Член 10

(1) Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица, които приемат неговия устав и работят за осъществяване на неговите цели. При същите условия в сдружението могат да членуват и юридически лица.
(2) Членуването в сдружението е доброволно.

Член 11

(1) Членството в сдружението възниква с подписването на устава от учредителите.
(2) Нови членове се приемат от Управителя на сдружението, въз основа на писмено заявление, в което кандидатът декларира, че приема устава на настоятелството. Към заявлението кандидатите-юридически лица представят документ за тяхното съществуване, както и решение на съответния техен орган за участие в сдружението и за определяне на представител в органите на сдружението;
(3) Заявлението се разглежда след постъпването му. Отказът на Управителя подлежи на обжалване пред Общото събрание. Решението на Общото събрание е окончателно.

Член 12
Всеки член на сдружението има право:
1.   Да участва в работата и управлението на сдружението;

 1. Да изказва мнения и дава предложения относно работата на сдружението;

 2. Да бъде информиран за дейността на сдружението, включително и като има свободен достъп до цялата му документация;

 3. Да напуска доброволно сдружението при условията на устава му.

Член 13
Всеки член на сдружението е длъжен:
1.   Да спазва устава и решенията на ръководните органи на сдружението;

 1. Да работи за осъществяване целите и задачите на сдружението;

 2. Да прави имуществени вноски, ако такива са предвидени в настоящия устав или в решение на общото събрание;

 3. Да не използва по какъвто и да е начин участието си в сдружението за цели, противоречащи на устава и да не уронва с действията си неговото добро име и престиж.

Член 14
(1) Членовете на сдружението не отговарят лично за неговите задължения.
(2) Членските права и задължения, с изключение на имуществените са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Член 15
(1) Членството в сдружението се прекратява:

 1. При смърт или поставяне под пълно запрещение на член-физическо лице, респ. при прекратяване на член-юридическо лице;

 2. При напускане.

 3. При отпадане.

 4. При изключване.

(2) Напускането става чрез писмено заявление до Управителния съвет или чрез устно заявление на заседание на Общото събрание, което се отразява в протокола.
(3) Отпадането става при констатиране на системно неучастие в дейността на сдружението или неплащане на установените по реда на този устав имуществени вноски. Констатациите се правят по документи от Управителния съвет и се отразяват в протокол.
(4) Изключването става с решение на Управителния съвет при:
1. грубо и/или системно нарушаване на устава.
2. неизпълнение на възложени задачи и на решенията на органите на сдружението.
3. извършване на други действия, правещи несъвместимо членството в сдружението.
(5) Решението за изключване може да се обжалва в 14-дневен срок от узнаването пред Общото събрание, чието решение е окончателно.

Член 16
В сдружението се води книга за членовете, в която се отразява приемането на нови членове и прекратяване на членството.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Устройство и Органи на Сдружението

Член 17

Органи на Сдружението са:

 1. Общо събрание;

 2. Управителeн съвет

Член 18

(1) Общото събрание се състои от всички членове на сдружението и е негов върховен орган . Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват по закон. Съответният орган на юридическото лице може да определи и друг свой представител в Общото събрание на сдружението.  
(2) В Общото събрание всеки член има право на един глас. Допуска се гласуване по пълномощие, като едно лице може да представлява до трима членове въз основа на писмено пълномощно.

Член 19

Общото събрание има следните правомощия:
1. Определя основните насоки в развитието на сдружението.
2. Приема, изменя и допълва устава, както и други вътрешни актове.
3. Избира и освобождава Управителния съвет, неговият Председател и зам.Председател
4. Разглежда и се произнася по жалби срещу решения на Управителния съвет;
5. Отменя противоречащите на законите и устава решения и действия на другите органи на сдружението;
6. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
7. Приема бюджета и годишния финансов отчет на сдружението;
8. Определя размера на членския внос и взема решение за събиране на целеви парични и други имуществени вноски от членовете;
9. Взема решения за участие на сдружението в други организации, за сливане с други сдружения , както и за преобразуване и прекратяване на сдружението;

Член 20

(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. То се свиква от Управителя по негова инициатива или по искане на една трета от членовете. Ако в последния случай Управителят в 1-месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се публикува на интернет страницата на Сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.
(4) Към датата на обявяване на поканата по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са публикувани на интернет страницата на Сдружението с ограничен достъп само за членовете на Сдружението.

Член 21

(1) Заседанието на Общото събрание е редовно и законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове. Ако това условие не е изпълнено в обявения за начало на заседанието час, то се отлага с един час и се провежда, колкото и членове да се явят. Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.
(2) Заседанията на Общото събрание се ръководят от Управителя а ако той отсъства – от изрично упълномощен от Управителя член на Общото събрание.
(3)  Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(4) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се пряко до: 1) него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително; 2) юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(5) Общото събрание приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите при явно гласуване, освен ако самото събрание не реши някое решение да се приеме с тайно гласуване. За приемане на решения относно изменение и допълнение на устава, за събиране на имуществени вноски и техния размер, както и за преобразуване и прекратяване на сдружението или сливането му с друго сдружение е необходимо мнозинство 2/3 от присъстващите.
(6) Общото събрание приема решения само по въпроси, които са предварително включени в дневния ред и са надлежно оповестени. Ако на събранието присъстват или са представени всички членове на сдружението, те могат да разглеждат и приемат решения и по въпроси извън предварително оповестения дневен ред.
(7) За заседанията на Общото събрание се води протокол. Същият се подписва от лицето, което го е изготвило и от  председателстващия заседанието, които отговарят за верността на съдържанието му.  
(8) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание се завеждат в нарочна книга.
(9) Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите от него решения в протокола.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 22.

(1) Управителният съвет се състои от 3 члена, които се избират от Общото събрание за срок от пет години.
(2) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
(3) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
(4) След изтичане на мандата на членовете на Управителния съвет, те продължават да изпълняват правомощията си докато новоизбраните членове встъпят в правата си за следващия мандат.

Член 23.

Управителният съвет:
(1) 1.  управлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделни свои членове;
2.       осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3.       разпорежда се с имуществото на сдружението;
4.       подготвя и внася в Общото събрание проект на програма за дейност на Сдружението и финансовото й осигуряване;
5.       подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността и финансовото състояние на сдружението;
6.       определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;
7.       осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;
8.       взема решение за привличане на сътрудници на Сдружението и определя размерите и формите на тяхното възнаграждение;
9.       взема решения по всички останали   въпроси, които по закон или съгласно устава не са в правомощията на друг орган.

Заседания на управителния съвет
(2)   Заседанията   на   Управителния   съвет   се   свикват   и   ръководят   от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от от Заместник Председателя на Управителния съвет.
(3) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите   членове. Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако необходимите кворум и мнозинство са удостоверени писмено.
(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в протокола от председателстващия заседанието.
(5) Решенията на Управителния съвет се вземат с  пълно мнозинство от всички членове.
(6) Управителният  съвет  може  да вземе  решение  и неприсъствено, без  да бъде  провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове.
(7) Управителния съвет е длъжен да води книга за протоколите от заседанията си. Ръководещият заседанието на Управителния съвет и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
(8) Всяка година Управителният съвет изготвя отчет за дейността и финансовото състояние на Сдружението, който съдържа данни относно:
1.съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
2.размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3.имущественото състояние на сдружението и финансовия резултат.
(9) Отчетът за дейността и финансовото състояние на Сдружението се представя пред  Общото  събрание.  Докладът  за дейността  на  Сдружението е  публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина на централния регистър.
(10) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.
Всеки  от  членовете  на  Управителния  съвет  може  да  бъде  освободен  от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Член 24.

(1) Сдружението се представлява от Председателя  и Заместник-Председателя на Управителния съвет, заедно и поотделно. Те  организират   дейността   на   сдружението,   осъществяват   оперативното   му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество. Те имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представляват и да упълномощават други лица за извършване на определени действия.

(2) Документацията на Сдружението се съхранява от председателя или от секретаря, ако е избран такъв.

ГЛАВА ПЕТА

Имущество и средства на сдружението

Член 25

Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, парични средства, ценни книжа, права върху интелектуална собственост, както и от всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи на имуществото на юридическо лице.

Член 26

Имуществото и средствата на сдружението се формират чрез:

 • Членски внос и други целеви имуществени вноски от членовете на настоятелството, събирани по решение на Общото събрание. Членският внос е в размер на 5 лв. на месец и се заплаща месечно или веднъж годишно чрез превод по банковата сметка на Сдружението.

 • Завещания, дарения и спонсорство;

 • Средства, предоставени от държавни и общински органи, фондации и други организации;

 • Средства от фондове на национални и международни проекти и програми в областта обучението и просветата;

 • Приходи от стопанска дейност;

 • Приходи от благотворителни акции;

 • Наеми и други приходи  от управление на собствено имущество;

 • Лихви.

Член 27

(1) Имуществото на сдружението се разходва и използва само за постигане на целите и изпълнение на задачите, записани в настоящия устав.
(2) За безвъзмездно разходване на средства в полза на лицата по чл.41, ал.3  и ал.4 от ЗЮЛНЦ се спазва предвидения там ред.
(3) Извън случаите по предходната алинея средствата на сдружението се разходват по решение на Председателят и Заместник-Председателя на Управителния съвет само заедно.
(4) Управителният съвет заедно могат да изберат от членовете на сдружението касиер, на когото да възложат събирането и съхраняването на средствата на сдружението  и осъществяването на финансово-счетоводните дейности съобразно Закона за счетоводството.
(5) Управителният съвет изготвя и представя пред Общото събрание ежегоден доклад за дейността, който е публичен и трябва да съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3.  вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите
4. финансовия резултат.
(6) Годишният доклад за дейността на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност следва да се заяви за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 септември на годината, следваща годината, за която се отнасят. Финансовият отчет на сдружението се заявява за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят, заверен от независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените с този устав въпроси, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В случай, че разпоредбите на този устав противоречат на императивни норми на ЗЮЛНЦ, те се заместват по право от тези норми. 
§2. Този Устав е приет от Учредителното Общо събрание на Сдружението, проведено в гр. София на 19.10.2021 г. и е подписан от всички учредители по приложен списък, който е неразделна част от устава.

Учредители:

 • Иван Пейчев

 • Павлина Младенова

 • Виктор Коцев

 • Цветелинка Иванова

 • Пелагея Гаврилова

 • Снежана Мезеклиева

 • Татяна Станева-Семерджиева